บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด

บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด

การรับฟังความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา เราขอให้คุณกดที่ปุ่ม "คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม" และแสดงความคิดเห็นของคุณ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2560 นี้ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2 นาทีเท่านั้น และร่วมลุ้นสิทธิ์รับกาแฟฟรีทุกเดือน ตลอด 1 ปีเต็ม
Customer Survey Year 2017

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคกาแฟของบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด เรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภค ความรู้ความเข้าใจในองค์กรและสินค้า และประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้า” โดยข้อมูลจากแบบสำรวจนี้เป็นวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริโภค ประสบการณ์ องค์กร และสินค้า เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าและนำไปพัฒนาการบริการและการผลิตสินค้าของบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถาม ได้โปรดให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่เสียสละเวลาและการให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อทางบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงที่สุด
เพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลาในการทำแบบสอบถามในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน สำหรับเข้าร่วมรับสิทธิการได้รับสินค้าฟรีจากทางบริษัทฯตลอด1 ปีเต็มThe survey is a part of coffee consumers information collection for The Coffee Bean Roasting Company Limited. The topic is “To evaluate the consumers’ behavior, organization and product insight and customers’ experiences on service and product. The survey is for company information collection in order to learn consumers’ behavior and product development. The company truly asks for help from the respondents to provide factual information for the company analysis and highly use the data.
The Coffee Bean Roasting Company Limited would like to appreciate all those who contribute their valuable time and valuable information to our company. We ensure that your information will securely be kept confidential.
To thank you for your time and information you share in this questionnaire, we would like to ask you to complete your detail carefully for a lucky person who redeems a free 1-year coffee subscription.
 
0844362266
info@tcbrcoffee.com
 
TwitterFacebookLinkedinVKPinterestTelegram